AVG

In-Tens Consultancy houdt zich aan de AVG, hiermee is uw privacy gewaarborgd.

Tussen u en In-Tens Consultancy wordt bij aanvang van coaching of therapie een overeenkomst gesloten waarin o.a. onderstaande items vastgelegd worden:

De gang van zaken rondom visitatie: als In-Tens Consultancy gevisiteerd wordt door een of meerdere beroepsverenigingen hebben de visitatoren het recht uw dossier in te zien. Uw dossier wordt geanonimiseerd. De visitatoren hebben ten alle tijde een geheimhoudingsplicht.

Voor het verder ontwikkelen en bijhouden van beroepsvaardigheden, volgt In-Tens Consultancy intervisie dan wel supervisie. Het kan zijn dat volledig geanonimiseerde casuïstiek besproken wordt.

In-Tens Consultancy houdt van elke cliënt een dossier bij. In dit dossier zijn opgenomen uw NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, religie, medicatie-gegevens, behandelend artsen, uw klachten, uw persoonlijke privé- en werksituatie en het plan van aanpak. Daarnaast wordt van elk consult een kort verslag genoteerd. U heeft het recht uw dossier in te zien en alle verdere rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor het verkrijgen van een kopie van uw dossier worden kosten in rekening gebracht. Deze kunt u vooraf opvragen.

In-Tens Consultancy zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door u verstrekte gegevens. Alleen met uw toestemming kunnen gegevens aan derden worden verstrekt.

In geval van overlijden of zodanig ernstige ziekte waardoor In-Tens Consultancy niet meer bij machte is haar werkzaamheden uit te oefenen, zullen de toegangscodes tot dossiers openbaar mogen worden gemaakt om cliënten te kunnen informeren over de ontstane situatie. Deze toegangscodes zijn in gesloten enveloppe in bewaring gegeven bij een vertrouwenspersoon.

Laatste berichten